R-1 : ENNORE
Lift Gate 5.50 am
Wimco Nagar 5.55
Ajax 5.58
Akkash Hospital 5.59
Periyar Nagar 6.02
Thiruvortiyur Market6.03
Theradi 6.04
Ellaimman Koil 6.05
Raja Kadai 6.06
Mani Cycle Shop 6.16
Maharani 6.21
Cemeteri Road 6.23
Mint Hospital 6.26
Royapuram Bridge 6.31
Beach Station 6.34
Periyamedu 6.41
Dasprakash 6.46
Eaga Theatre 6.49
Amjikarai Market 6.51
RIT Campus 7.40 am