R-14 Thiruvallur
Sevapetai 6.25am
Kakkalur 6.30
Poonga Nagar 6.35
GRT 6.50
Manavalanagar Signal 6.55
Manavalanagar Railway Station6.57
Putlur 7.10
Aranvoyal 7.15
Puthuchatram (India Jappan Company)7.20
RIT Campus 7.40am