R-18: PALLIKARANAI
Pallikaranai 6.15am
Oil Mill 6.16
Jeyachandran 6.18
MedavakkamNilgrils 6.20
Medavakkam Koot Road 6.21
Santhoshpuram 6.25
Tambaram 6.40
Lakshmi Nagar 6.45
Mudichur 6.50
Padmavathy Kalyana Mandam 6.52
Mathanapuram 7.00
Rit Campus 7.40 am