R-28 Agaram
Agaram 6.20 am
Periyar Nagar 6.22
Thiruvalluvar Thirumanamandapam6.24
Permal Koil 6.26
Kamban Nagar 6.28
E.B 6.30
Shanmugam Mahal 6.32
Senthil Nagar 6.35
Thathankuppam 6.38
Kalyan Jewalrs 6.45
Collector Nagar 6.47
Cheriyan Hospital 6.48
Golden Flats 6.50
RIT Campus 7.40 am